Продължете към съдържанието

Изпълнявайки задължението за информация от Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), ние любезно Ви информираме, че администраторът на лични данни в ProCook.bg е:

ЕИК/ПИК – 206219857

Фирма/Наименование – Май Хъб ЕООД

Правна форма – Еднолично дружество с ограничена отговорност

Изписване на чужд език – My Hub ltd

Седалище и адрес на управление
Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: София (столица), Община: Столична
Населено място: гр. София, п.к. 1517
р-н Подуяне
ж.к. Сухата река, бул./ул. Ботьо Петков № 87а Телефон: 0897318087
Адрес на електронна поща: info@ProCook.bg, Интернет страница: https://ProCook.bg

Клиентите на ProCook.bg имат право на достъп до своите данни и право да поправят, изтриват, ограничават обработването, правата за прехвърляне на данни, правото на възражение, правото да оттеглят съгласието по всяко време, без това да засяга законността на обработката (само за данни , които се обработват съгласно член 6, параграф 1, буква а) от GDPR), който е направен въз основа на съгласието преди оттеглянето му.